• 100276-NQaABw

80 * 80 * 160CM ulalýan çadyrlar toplumy 600 D Içerde ulanmak üçin ýöriteleşdirilen gidroponiki gül

Gysga düşündiriş:

110 Watt Grow 80 * 80 * 160 sm ösýän çadyr, gurşunly yşyk, içerki kanal fanaty, uglerod süzgüji, alýumin folga turbasy, demir şlang halkalary, gaýçy asmak.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  80 * 80 * 160CM ulalýan çadyrlar toplumy 600 D gidroponiki gül ösýän çadyrlar toplumy, içerde ulanmak üçin ýöriteleşdirilen

   

  Islegleriňizi kanagatlandyrmak we size netijeli hyzmat etmek biziň jogapkärçiligimizdir.Sizi kanagatlandyrmak iň gowy sylagymyzdyr.Içerde ulanmak üçin ýöriteleşdirilen 80 * 80 * 160 sm ösýän çadyr 600 D gidroponiki gül ösýän çadyr toplumy üçin bilelikdäki ösüş üçin saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, çözgütlerimiziň haýsydyr birinde haýran galmaly bolsaňyz ýa-da şahsylaşdyrylan tertibi barlamak isleseňiz, hökman etmeli biziň bilen habarlaşmak üçin mugt tejribe alyň.
  Islegleriňizi kanagatlandyrmak we size netijeli hyzmat etmek biziň jogapkärçiligimizdir.Sizi kanagatlandyrmak iň gowy sylagymyzdyr.Bilelikdäki ösüş üçin saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarysHytaý çadyryny ösdürýär, Bag ýyladyşhanasy, Ilki bilen dogruçyl bolmak, şonuň üçin müşderilerimize diňe ýokary hilli önümler hödürleýäris.Işewür hyzmatdaş bolup bileris diýip umyt edýäris.Biri-birimiz bilen uzak wagtlap işewür gatnaşyk gurup biljekdigimize ynanýarys.Has giňişleýin maglumat we harytlarymyzyň bahasy barada erkin habarlaşyp bilersiňiz!

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  VIREX ösýän ýeňil toplumlar, ähli ösüş etaplary üçin doly spektral ýagtylyga eýe;Lightagtylygyň intensiwligini sazlamak üçin sazlanylýan ýagtylyk wyklýuçateli;Krowatlardaky gorag örtükleri hyzmat möhletini uzaltmaga kömek edýär;Janköýer ýok, ses ýok.Bu ýagtylyk güýçli ýagtylyk çykaryşyny we birmeňzeş örtükli aralaşmagyny üpjün edýär, netijede iň ýokary hasyl bolýar.

  Berkidilen ekiş çadyry: Reflektiw mylar içerki ekmek çyrasynyň roluny hasam artdyrýar;Iň agyr 600D Oksford çydamlylygy ýokarlandyrýar;Ygtybarly fermuar rahat ýapylýar;Iki gezek iňňe tikişi, ýokary güýç, ýagtylygy goramak;Güýçli gurluş, berk polat çarçuwa;Fanseterlik janköýerler / şarjagazlar / sim açyklyklary;Çyglylygy görmek we aýyrmak üçin gözenegiň ekrany;Aşaky gapjyk poluň syzmagynyň öňüni alýar we çadyry arassa saklaýar.

  Güýçli howa çalşygy ulgamy: asuda we güýçli janköýerler we uglerod süzgüçleriniň we çeýe alýumin turbalarynyň kombinasiýasy;Gurmak we ulanmak gaty aňsat;Güýçli howa akymyny we dogry howa aýlanyşyny üpjün ediň.

  Pul we energiýa tygşytlamak doly ekiş çadyr toplumlary: Aýry-aýry zatlaryň bahasyny ekiş çadyrymyzyň doly bukjasynyň bahasy bilen deňeşdirmek, toplumlar her elementi aýratyn satyn alman, pul we köp wagt tygşytlaýar.Ulanyjy üçin amatly dizaýn, ýygnamak we işlemek aňsat, hatda täze başlanlar üçinem.

  Partshli bölekler gabat gelýär we dogry gabat gelýär.Ynam bilen satyn alyň we hilini saklaň: qualityokary hilli ösüş toplumlaryny satyn almak, has uzak wagtlap has gymmatly boljakdygyňyzy aňladýar.Soraglaryňyz bar bolsa, e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Satyn almazdan ozal we soň ajaýyp müşderi hyzmatyny bermäge borçlanýarys.

   

  Aýratynlyklary

  Lightagtylyk toplumlaryny ösdüriň:

  1. Ösümlik çadyry: 80 * 80 * 160CM, material 600D oksford mata we 95% -den gowrak şöhlelendiriji mylar.

  2. Çyra çyrasy: 110W Led ulalýar, Akylly dolandyryş dizaýny we Dimming düwmesi.

  3.Inline kanal fanaty: 4 / 6inch kanal fanaty.

  4.Karkon süzgüji: Qualityokary hilli Awstraliýa Wirgin işjeňleşdirilen uglerod we flanes arassalanan alýumin yslaryň 99,5% -ini netijeli aýyrýar.

  5.Alýumin folga turbasy: Giňeldilip bilinýän, oňat süýümli.

  6.1pc gaýçy, 1 basgançak, 1pc dokalan däl halta, 1 jübüt şlang

  80x80x160 sm

  Spesifikasiýa

  Haryt ady “VIREX” ýeňil toplumlary ösdüriň
  Görnüşi Oorapyk bag ýyladyşhanasy

  Kanal janköýeriniň ululygy

  4 Inç we 6 Inç
  Set öz içine alýar Çyra, süzgüç, reflektor, balast, kanal, halka
  Placeeri ulanyň Ösüş çadyry
  Aýratynlyklary 1pc ösýän çadyr; 1pc 110 W gurşun ösýär;1pc sumka;1 sany uglerod süzgüji; 1 sany kanal kanal fanaty; 1 sany alýumin folga wenti;

  Jikme-jiklikler

  Trimmer gaýçyHANGER

  Hyzmatlar:

  1.Biz OEM / ODM üpjün edýäris.

  2.Kiçijik buýrugy kabul edýäris.

  3.Satyşdan soň hyzmat ulgamyny hödürleýäris.

  4.Hemme önümimiz ýokary derejedäki hiline göz ýetirmek üçin QC bölümimiz tarapyndan seresaplylyk bilen synag ediler.

   

  Sorag-jogap:

  1-nji sorag: Önümleriňiziň nyşanyny, gaplanyşyny we dizaýnyny sazlap bilersiňizmi?

  J: Hawa, OEM / ODM berýäris

  2-nji sorag: Hilini nädip üpjün etmeli?
  J: Haryt önüminiň hilini barlamak topary sargytlaryň kemçilik derejesini kepillendirýär;bolmasa, satuwdan soňky goldaw ulgamymyz boýunça doly jogapkärçiligi alarys.

  3-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: Umuman, 30% T / T tarapyndan tölenmeli, galan 70% iberilmezden öň tölenmeli.

  4-nji sorag: Aýlyk önümçilik kuwwatyňyz näçe?

  J: Zawodymyzyň önümçilik kuwwaty aýda 10000 ösümlik çadyrlarydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň