• 100276-NQaABw

Gidroponika çadyr toplumyny ösdürip ýetişdirýän ulgam 110W LED yşyk çyrasy bilen ýapyk ösümlik bagy

Gysga düşündiriş:

110 Watt Ösýän çadyr, gurşun çyrasy, içerki kanal fanaty, uglerod süzgüji, alýumin folga turbasy we metal şlang halkalary ýaly ýeňil enjamlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

"Hil, hyzmatlar, öndürijilik we ösüş" teoriýasyna eýerip, Hytaýyň gidroponika ösýän ulgamy ýapyk ösümlik bagy toplumy üçin LED enjamlary bilen içerki we dünýädäki dükançylardan ynam we öwgi aldyk, gowy we uzak wagtlap dowam edýän iş gatnaşyklaryny gurmak üçin hoş geldiňiz bilelikde ajaýyp geljegi döretmek üçin kompaniýamyz.Müşderileriň kanagatlanmagy biziň baky gözlegimizdir!
"Hil, hyzmatlar, öndürijilik we ösüş" teoriýasyna eýerip, içerki we dünýädäki dükanlardan ynam we öwgi aldykHytaý Planter Rack, Dik ekiş ulgamy, Olar çydamly modeller we bütin dünýäde täsirli wagyz edýärler.Çalt wagtda esasy funksiýalary ýitirýän hiç bir şertde, ýokary hilli ýagdaýyňyzda hökmany zat."Paýhaslylyk, netijelilik, bileleşik we innowasiýa." Principleörelgesine esaslanyp, kompaniýa halkara söwdasyny giňeltmek, kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmak we eksport gerimini ýokarlandyrmak üçin ägirt uly tagalla edýär. Janly geljege eýe boljakdygymyza ynanýarys. we ýakyn ýyllarda bütin dünýäde paýlanar.

Önümiň tanyşdyrylyşy

VIREX ösýän ýeňil toplumlar, ähli ösüş etaplary üçin doly spektral ýagtylyga eýe;Lightagtylygyň intensiwligini sazlamak üçin sazlanylýan ýagtylyk wyklýuçateli;Krowatlardaky gorag örtükleri hyzmat möhletini uzaltmaga kömek edýär;Janköýer ýok, ses ýok.Bu ýagtylyk güýçli ýagtylyk çykaryşyny we birmeňzeş örtükli aralaşmagyny üpjün edýär, netijede iň ýokary hasyl bolýar.

Berkidilen ekiş çadyry: Reflektiw mylar içerki ekmek çyrasynyň roluny hasam artdyrýar;Iň agyr 600D Oksford çydamlylygy ýokarlandyrýar;Ygtybarly fermuar rahat ýapylýar;Iki gezek iňňe tikişi, ýokary güýç, ýagtylygy goramak;Güýçli gurluş, berk polat çarçuwa;Fanseterlik janköýerler / şarjagazlar / sim açyklyklary;Çyglylygy görmek we aýyrmak üçin gözenegiň ekrany;Aşaky gapjyk poluň syzmagynyň öňüni alýar we çadyry arassa saklaýar.

Güýçli howa çalşygy ulgamy: asuda we güýçli janköýerler we uglerod süzgüçleriniň we çeýe alýumin turbalarynyň kombinasiýasy;Gurmak we ulanmak gaty aňsat;Güýçli howa akymyny we dogry howa aýlanyşyny üpjün ediň.

Pul we energiýa tygşytlamak doly ekiş çadyr toplumlary: Aýry-aýry zatlaryň bahasyny ekiş çadyrymyzyň doly bukjasynyň bahasy bilen deňeşdirmek, toplumlar her elementi aýratyn satyn alman, pul we köp wagt tygşytlaýar.Ulanyjy üçin amatly dizaýn, ýygnamak we işlemek aňsat, hatda täze başlanlar üçinem.

Partshli bölekler gabat gelýär we dogry gabat gelýär.Ynam bilen satyn alyň we hilini saklaň: qualityokary hilli ösüş toplumlaryny satyn almak, has uzak wagtlap has gymmatly boljakdygyňyzy aňladýar.Soraglaryňyz bar bolsa, e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Satyn almazdan ozal we soň ajaýyp müşderi hyzmatyny bermäge borçlanýarys.

 

Aýratynlyklary

Lightagtylyk toplumlaryny ösdüriň:

1. Ösümlik çadyry: 600D oksford mata we 95% -den gowrak şöhlelendiriji mylar.

2. Çyra çyrasy: 110W Led ulalýar, Akylly dolandyryş dizaýny we Dimming düwmesi.

3.Inline kanal fanaty: 4 / 6inch kanal fanaty.

4.Karkon süzgüji: Qualityokary hilli Awstraliýa Wirgin işjeňleşdirilen uglerod we flanes arassalanan alýumin yslaryň 99,5% -ini netijeli aýyrýar.

5.Alýumin folga turbasy: Giňeldilip bilinýän, oňat süýümli.

6.1pc gaýçy, 1 basgançak, 1pc dokalan däl halta, 1 jübüt şlang

110W çadyr toplumlaryny ösdürip ýetişdiriň

Spesifikasiýa

Haryt ady “VIREX” ýeňil toplumlary ösdüriň
Görnüşi Oorapyk bag ýyladyşhanasy

Kanal fanaty

4 Inç we 6 Inç
Set öz içine alýar Çyra, süzgüç, reflektor, balast, kanal, halka
Placeeri ulanyň Ösüş çadyry
Aýratynlyklary 1pc ösýän çadyr; 1pc 110 W gurşun ösýär;1pc sumka;1 sany uglerod süzgüji; 1 sany kanal kanal fanaty; 1 sany alýumin folga wenti;

Jikme-jiklikler

Trimmer gaýçyHANGERiçerki kanal fanaty

Hyzmatlar:

1.Biz OEM / ODM üpjün edýäris.

2.Kiçijik buýrugy kabul edýäris.

3.Satyşdan soň hyzmat ulgamyny hödürleýäris.

4.Hemme önümimiz ýokary derejedäki hiline göz ýetirmek üçin QC bölümimiz tarapyndan seresaplylyk bilen synag ediler.

 

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Önümleriňiziň nyşanyny, gaplanyşyny we dizaýnyny sazlap bilersiňizmi?

J: Hawa, OEM / ODM berýäris

2-nji sorag: Hilini nädip üpjün etmeli?
J: Haryt önüminiň hilini barlamak topary sargytlaryň kemçilik derejesini kepillendirýär;bolmasa, satuwdan soňky goldaw ulgamymyz boýunça doly jogapkärçiligi alarys.

3-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Umuman, 30% T / T tarapyndan tölenmeli, galan 70% iberilmezden öň tölenmeli.

4-nji sorag: Aýlyk önümçilik kuwwatyňyz näçe?

J: Zawodymyzyň önümçilik kuwwaty aýda 10000 ösümlik çadyrlarydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň