• top_banner

Sorag-jogap

Soraglar

1.Kompaniýa

(1) Kompaniýa haçan döredildi?

VIREX 2013-nji ýylda esaslandyryldy.Güýçli innowasiýa we ösüş ukyby bilen iň täze tehniki materiallary we önümçilik usullaryny özleşdiriň.Biziň wezipämiz müşderilere ýokary hilli önümler, şeýle hem ýokary derejeli hyzmat we maglumat bermek;Zawod gönüden-göni satuw, global müşderiler üçin çalt we ygtybarly transport hyzmatlaryny bermek üçin tygşytly.

2.Kertifikasiýa

(1) Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Kompaniýamyzyň önümleri FCC, IC we ş.m.şahadatnama.

3. Önüm

(1) Önümçilik prosesiňiz nähili?

1) Önümçilik bölümi bellenen önümçilik sargytlaryny alandan soň önümçilik meýilnamasyny düzdi.
2) Material işleýänler material almak üçin ammara gidýärler.
3) materialshli materiallar taýýar bolansoň, önümçilik ussahanasynyň işgärleri önümçilige başlaýarlar.
4) Önüm gutarandan soň, hil gözegçiligi işgärleri hil barlagyny geçirerler we gaplama gözden geçirilenden soň başlar.
5) Önümler gaplanylandan soň, taýýar önümler ammaryna girýärler.
6) Ammar işgärleri sargyt alandan soň eltip berýärler.

(2) Önümleriňiziň gowşurylyş wagty näçe wagt?

1) Bir stockada:
Önümlerimiziň köpüsi ätiýaçda, sargyt boýunça size eltip bileris.
2) Düzeltmek barada:
Nusga gowşuryş wagty 7 iş gününiň içinde.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum alandan 25-45 gün soň.Eltip beriş wagty, goýumyňyzy alanymyzdan we önümiňiziň soňky tassyklamasyny alanymyzdan soň güýje girer.

(3) Önüm üçin MOQ barmy?Hawa bolsa, MOQ näme?

Her önümiň dürli talaplaryna görä, MOQ-ymyz hem başga.Muny bilmek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

(4) Jemi önümçilik kuwwatyňyz näçe?

Jemi önümçilik kuwwatymyz ýylda 500 000 toplum.

4. Hil gözegçiligi

(1) Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Önümiň hiline gözegçilik edýän hünärmenler toparymyz bar, gaplamazdan ozal, ammara we ammardan çykandan soň.

(2) Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyzy we ussatlygymyzy kepillendirýäris.Biziň borjumyz, önümlerimiz bilen sizi kanagatlandyrmakdyr.Kepillik barmy ýa-da ýok, kompaniýamyzyň maksady müşderiniň ähli meselelerini çözmek we hemmeleri kanagatlandyrmak.

5. iberiş

(1) Sizde nähili ulag bar?

Deňiz, demir ýol we ekspress (DHL, FedEx we ş.m.) önümleri size ýetirip bileris.Şeýle hem, islegleriňize görä saýlap bileris, elbetde, size laýyk ýoly maslahat bereris.

(2) Önümleri agentime iberip bilersiňizmi?

Elbetde, ekspeditoryňyzyň salgysyny bize bermegiňizi haýyş edýäris. Önümleri oňa ibereris.

(3) ightük näçe?

Ippingük daşama çykdajylary, saýlan usulyňyza baglydyr.Ekspress adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Köp harytlar üçin deňiz transporty iň oňat çözgütdir.Mukdar, agram we re modeimiň jikme-jikliklerini bilsek, size ýüküň takyk nyrhyny berip bileris.

6. Töleg usuly

(1) Kompaniýaňyz üçin kabul ederlikli töleg usullary haýsylar?

30% T / T goýumy, 70% T / T gutarnykly töleg, gowşurylmazdan ozal tölenýär.
Has köp töleg opsiýasy sargydyň mukdaryna baglydyr.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?