• 100276-RXctbx

Habarlar

 • Jones Soda täze uly kenebi içgisi Meri Jones satuwa çykardy

  Şu hepde Jones Soda Co., Kaliforniýada 16 unsiýaly täze kenebiniň öndürilmegi bilen, Mary Jonesiň kenebir esasly içgi liniýasynyň giňeldilendigini habar berdi.Meri Jones markasy bilen 12 unsiýaly kenebi içgileriniň ilkinji çykyşyndan soň, 100mg THC bilen doldurylan täze uly kenebir içgileri, iň köp ...
  Koprak oka
 • Cannabis içgileri: ösýän bazardan peýdalanmak isleýän kompaniýalar

  Çilim çekip, çilim çekip, iýip bilersiňiz.ABŞ-nyň ştatlarynyň köpüsi dynç alyş mariuany kanunlaşdyrýarka, kompaniýalar adamlaryň hem içmek isleýändiklerine jedel edýärler.Ot-çöplenen içgiler barha köpelýär we esasy içgi kompaniýalary bazara, şol sanda Pabst Blue Ri ...
  Koprak oka
 • Bagyňyzy nädip owadan etmeli?

  Bagyňyzy nädip owadan etmeli?

  Bagyňyza dik gyzyklanma goşmak isleýärsiňizmi?Köp ýyllyk gül ekmek size kömek eder.Uzyn boýly köp ýyllyk açyk baglar üçin köp peýdasy bar.Esasan estetika üçin ösdürilip ýetişdirilse-de, bu ösümlikler serhediň aňyrsynda ajaýyp görünýär.Uzyn boýly enou ...
  Koprak oka
 • Kanunçylyk pudagynda has köp dürlüligi ösdürmek üçin näme edip bolar?

  Kanunçylyk pudagynda has köp dürlüligi ösdürmek üçin näme edip bolar?

  Bir aýa golaý dowam eden gepleşiklerden soň, kanuny neşe pudagynyň ösmegine we has adalatly bolmagyna kömek etmek üçin döredilen ylalaşyk kanuny ýekşenbe güni ýary gijäniň öňüsyrasynda ýüze çykdy we Mejlisden we Senatdan tiz geçdi.Taslama (S 3096) kanuny kanab pudagynda has köp dürlüligi ösdürmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • “AeroGarden” akylly bag syn: Dummy gidroponika

  Öý aşpez bolmagyňy gowy görýärsiňmi we barmagyň ujunda täze otlar isleýärsiňmi? Pesto reyhanasyny ýa-da konserwirlenen marinara sousyny gözleýärsiňmi? Soňra “Akylly bag” size gerek zat bolup biler - esasanam “AeroGarden Smart Garden”.Gurluş ähli çaklamalary kabul etmek üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Kanabyň daşky gurşaw üçin gowy bolmagynyň 3 sebäbi

  Neşäniň daşky gurşaw üçin peýdalydygynyň 3 sebäbi, neşe serişdeleriniň kanunlaşdyrylmagy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda gyzgalaňly meseledir. Adamlar bu ösümligiň hödürleýän zady bilen has gyzyklanýar we ýönekeý önümlerden başlap, özboluşly şekilli aýna köpürjigine çenli kenevir önümleri. ..
  Koprak oka
 • Gordiniň sowgady we bagy tomus ekmäge taýyn

  DULUTH, Minneset. - Howanyň gyzmagy bilen adamlar baglaryny tomus üçin taýýarlaýarlar.Gordiniň Sowgat we bag merkezindäki tekjelerde saklanylýar. Bagbançylyk enjamlarynyň, tohumlaryň, ösümlik ösümlikleriniň we iň meşhur gülüniň petuniýasy bar. Işewürlik çalt ýygnalýar we adamlar ...
  Koprak oka
 • Taýland neşäni kanunlaşdyrýar, ýöne çilim çekmegi gadagan edýär: NPR

  Rittipomng Baçkul, 2022-nji ýylyň 9-njy iýuny, penşenbe güni, Taýlandyň Bangkok şäherindäki Highland kafesinde kanuny kenebi satyn alandan soň günüň ilkinji müşderisini belleýär. B-daky Highland kafesinde ...
  Koprak oka
 • Taýlandda dynç alýan kenew kanunlary indi edip bilýän we edip bilmeýän zadyňyz

  “Bloomberg Monitor”: Fransiýadan Laqua bilen Londondan irki neşir, dünýä bazarlaryna we günüň iň esasy iş hekaýalaryna düşünje berýär.Wall Street bir gije Europeanewropanyň säheridir. Bloomberg Daybreak Europeewropa Londondan göni ýaýlymda ýaýlym berýär, täzelikleri yzarlaýar ...
  Koprak oka
 • UC Deýwis, Amerikan üzüm kolleksiýasyny goramak üçin täze teplisa gurar

  Bu ösüşi 2015-nji ýylda "Brick City" teplisasynyň döredilmeginden gözbaş alyp bolar. Wesýetler we bilelikde esaslandyryjylar Fred Kinç (Mazmunyň başlygy) we Eşli Şofild (Döredijiniň başlygy) uly agentlikler bilen ak ýürekli, ýöne bizar bolýarlar. bilen näme gelýär.“Açanymyzda ...
  Koprak oka
 • Adamlaryň köpüsi agaç ekýärler. Olaryň köküne nädip göz ýetirmeli

  Daşky gurşaw sebäpli agaç ekýärsiňizmi ýa-da howlyňyzy owadanlamak üçin (ikisi hem ajaýyp!), Göz öňünde tutulýan agajyň aýratyn zerurlyklaryny öwrenmek üçin başlamak üçin gowy ýer. Käbir adamlara köp suw gerek, käbir adamlara az suw gerek. Käbirleri dürli howa şertlerinde gülläp ösýär, beýlekileri ...
  Koprak oka
 • Nädip kesmeli ýa-da guratmaly?Olara dogry düşünmek

  Güllemek siklini tamamladym ... Indiki näme etmeli ... Hasyl ýygnalandan soň göni ýapyşmak synanyşygy bolup bilse-de, ösümlik materiallaryňyz sarp edilýänçä biraz uzaga çekmeli bolarsyňyz.Bagtymyza, garaşmaga mynasyp: bezegi almak ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3