• 100276-NQaABw

Çadyr toplumlaryny ösdüriň OEM / ODM üpjün ediji 220W ýapyk ösümlikler üçin LED çyrany ösdüriň

Gysga düşündiriş:

220Watt ulalýan çadyrlar, gurşun çyrasy, içerki kanal fanaty, uglerod süzgüji, alýumin folga turbasy we şlang halkalary we ş.m. öz içine alýan ýeňil enjamlar, doly gidroponika teplisa ekiş ulgamy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

OEM / ODM üpjün ediji 220W ýapyk ösümlikler üçin ýeňil ösýän çadyr toplumlary

 

Hakykatdanam köp taslamalary dolandyrmak tejribesi we diňe bir üpjün edijiniň modeli gurama aragatnaşygynyň möhüm ähmiýetini döredýär we OEM / ODM üpjün edijisine 220W ýapyk ösümlikler üçin ýeňil ösýän çadyrlar toplumyna garaşýarys, guramamyzyň ýörelgesi bolar ýokary hilli zatlary, hünärmen hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk bermek.Closeakyn dostlaryňyza uzak möhletli kiçi telekeçilik romantikasy üçin synag satyn almak üçin hoş geldiňiz.
Hakykatdanam köp taslamalary dolandyrmak tejribesi we diňe bir üpjün edijiniň modeli gurama aragatnaşygynyň möhüm ähmiýetini we garaşýan zatlaryňyza aňsat düşünmegimizi üpjün edýär.Hytaý Samsung Kwant, Lm301b, 13 ýyllap gözleg we önümler we çözgütler işlenip düzülenden soň, biziň markamyz dünýä bazarynda ajaýyp hilli önümleriň köp görnüşini görkezip biler.Indi Germaniýa, Ysraýyl, Ukraina, Angliýa, Italiýa, Argentina, Fransiýa, Braziliýa we ş.m. ýaly köp ýurtdan uly şertnamalar baglaşdyk.Biziň bilen işleşeniňizde özüňizi howpsuz we kanagatly duýarsyňyz.

Önümiň tanyşdyrylyşy

VIREX ösýän ýeňil toplumlar, ähli ösüş etaplary üçin doly spektral ýagtylyga eýe;Lightagtylygyň intensiwligini sazlamak üçin sazlanylýan ýagtylyk wyklýuçateli;Krowatlardaky gorag örtükleri hyzmat möhletini uzaltmaga kömek edýär;Janköýer ýok, ses ýok.Bu ýagtylyk güýçli ýagtylyk çykaryşyny we birmeňzeş örtükli aralaşmagyny üpjün edýär, netijede iň ýokary hasyl bolýar.

Berkidilen ekiş çadyry: Reflektiw mylar içerki ekmek çyrasynyň roluny hasam artdyrýar;Iň agyr 600D Oksford çydamlylygy ýokarlandyrýar;Ygtybarly fermuar rahat ýapylýar;Iki gezek iňňe tikişi, ýokary güýç, ýagtylygy goramak;Güýçli gurluş, berk polat çarçuwa;Fanseterlik janköýerler / şarjagazlar / sim açyklyklary;Çyglylygy görmek we aýyrmak üçin gözenegiň ekrany;Aşaky gapjyk poluň syzmagynyň öňüni alýar we çadyry arassa saklaýar.

Güýçli howa çalşygy ulgamy: asuda we güýçli janköýerler we uglerod süzgüçleriniň we çeýe alýumin turbalarynyň kombinasiýasy;Gurmak we ulanmak gaty aňsat;Güýçli howa akymyny we dogry howa aýlanyşyny üpjün ediň.

Pul we energiýa tygşytlamak doly ekiş çadyr toplumlary: Aýry-aýry zatlaryň bahasyny ekiş çadyrymyzyň doly bukjasynyň bahasy bilen deňeşdirmek, toplumlar her elementi aýratyn satyn alman, pul we köp wagt tygşytlaýar.Ulanyjy üçin amatly dizaýn, ýygnamak we işlemek aňsat, hatda täze başlanlar üçinem.

Partshli bölekler gabat gelýär we dogry gabat gelýär.Ynam bilen satyn alyň we hilini saklaň: qualityokary hilli ösüş toplumlaryny satyn almak, has uzak wagtlap has gymmatly boljakdygyňyzy aňladýar.Soraglaryňyz bar bolsa, e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Satyn almazdan ozal we soň ajaýyp müşderi hyzmatyny bermäge borçlanýarys.

 

Aýratynlyklary

Lightagtylyk toplumlaryny ösdüriň:

1. Ösümlik çadyry: 600D oksford mata we 95% -den gowrak şöhlelendiriji mylar.

2.Led çyrasy: 220W Led ulalýar, Akylly dolandyryş dizaýny we Dimming düwmesi.

3.Inline kanal fanaty: 4 / 6inch kanal fanaty.

4.Karkon süzgüji: Qualityokary hilli Awstraliýa Wirgin işjeňleşdirilen uglerod we flanes arassalanan alýumin yslaryň 99,5% -ini netijeli aýyrýar.

5.Alýumin folga turbasy: Giňeldilip bilinýän, oňat süýümli.

6.1pc gaýçy, 1 basgançak, 1pc dokalan däl halta, 1 jübüt şlang

220 Çadyr toplumlary

Spesifikasiýa

Haryt ady “VIREX” ýeňil toplumlary ösdüriň
Görnüşi Oorapyk bag ýyladyşhanasy

Kanal fanaty

4 Inç we 6 Inç
Set öz içine alýar Çyra, süzgüç, reflektor, balast, kanal, halka
Placeeri ulanyň Ösüş çadyry
Aýratynlyklary 1pc çadyr ösýär; 1pc 220 W gurşun ösýär;1pc sumka;1 sany uglerod süzgüji; 1 sany kanal kanal fanaty; 1 sany alýumin folga wenti;

Jikme-jiklikler

Trimmer gaýçyHANGERiçerki kanal fanaty

Hyzmatlar:

1.Biz OEM / ODM üpjün edýäris.

2.Kiçijik buýrugy kabul edýäris.

3.Satyşdan soň hyzmat ulgamyny hödürleýäris.

4.Hemme önümimiz ýokary derejedäki hiline göz ýetirmek üçin QC bölümimiz tarapyndan seresaplylyk bilen synag ediler.

 

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Önümleriňiziň nyşanyny, gaplanyşyny we dizaýnyny sazlap bilersiňizmi?

J: Hawa, OEM / ODM berýäris

2-nji sorag: Hilini nädip üpjün etmeli?
J: Haryt önüminiň hilini barlamak topary sargytlaryň kemçilik derejesini kepillendirýär;bolmasa, satuwdan soňky goldaw ulgamymyz boýunça doly jogapkärçiligi alarys.

3-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Umuman, 30% T / T tarapyndan tölenmeli, galan 70% iberilmezden öň tölenmeli.

4-nji sorag: Aýlyk önümçilik kuwwatyňyz näçe?

J: Zawodymyzyň önümçilik kuwwaty aýda 10000 ösümlik çadyrlarydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň