• top_banner

Hyzmat

Başga söwda tejribesini bermek üçin hyzmatlaryň doly toplumy.

1. Satuwdan öňki hyzmat

Islegleriňizi kesgitlemäge we çözgütleri hödürlemäge kömek etmek üçin satuwdan öňki ýokary hilli maslahat hyzmatlaryny hödürleýäris.Biz elmydama müşderileriň sesini diňleýäris, çuňňur we amaly talaplaryňyzy arassalaýarys.

2. Satuwdan soň hyzmat

Soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

1
2

3. Önüm gurmak boýunça gollanma hyzmaty

Önümimiz görkezme gollanmasy bilen gelýär, önümi görkezmä laýyklykda gurup bilersiňiz.
Başga soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

3

4. Çagyryş hyzmaty

Önümi alanyňyzdan we belli bir wagtlap ulananyňyzdan soň, size baryp göreris.Şeýlelik bilen, önümiň ulanylyşyny we kanagatlanmagyny bilip bilersiňiz.
Has köp hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

4