• top_banner

Biz hakda

2013-nji ýylda döredilen Huizhou Virex Technology Co., Ltd. ýapyk bag we gidroponika enjamlary pudagyna ünsi jemleýär.Alibaba-da hytaýly eksportçy we tassyklanan altyn üpjün ediji bolup durýar, esasy önümlerimiz çadyr, ýaprak trimmerini ösdürip ýetişdirýär, ýeňil ösýär, sumka ösdürip ýetişdirýär, ýeňil toplumy ösdürip ýetişdirýär we doly bagçylyk we gidroponiki önümleri gurmak üçin zerur zatlar.

Önümlerimiz bazarda gowy abraý gazanan Amerika, Kanada, Angliýa, Germaniýa, Fransiýa we Japanaponiýa ýaly 20-den gowrak ýurda eksport edilýär.

VIREX güýçli innowasiýa ösüş mümkinçiliklerine, iň täze tehniki materiallara we önümçilik usullaryna eýedir.Gözleg we gözleg işlerinde hünärmen we baý tejribe toparymyz bar, şonuň üçin müşderilerimiz üçin OEM / ODM hyzmatlaryny hödürläp bileris.

VIREX elmydama "önümiň hili, wagtynda eltip bermek we gowy hyzmat" biznes pelsepesine eýerýär.Kärhanalary dolandyrmak tertibini optimizirlemek we dolandyryş ulgamyny kem-kemden gowulandyrmak, müşderilere "ygtybarly, ygtybarly, ýokary hilli" önümler bermek.

Iň oňat ýapyk bag üpjünçiligini we gidroponiki enjamlary saýlamagymyz, netijeliligi, öndürijiligi we gymmaty üpjün edýän önümlere esaslanýar.

Gymmatlyk habary

Hil biziň medeniýetimizdir

Iş filosofiýasy

Önümiň hili, wagtynda eltip bermek we gowy hyzmat

xt-11

Oorapyk bagyň haýsy görnüşini etseňizem, VIREX-de enjamlar we enjamlar alyp bilersiňiz.Iň oňat önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze markalary we enjamlary goşup biljekdigimizi anyklamak üçin her gün müşderilerimiz bilen gürleşýäris.Toparymyz hemişe barha artýan zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elmydama kömek edýär, işgärlerimiz hakyky ösüş tejribesine eýe we size üstünlik gazanmaga kömek edýärler. Biziň ünsli saýlanan önümlerimiziň hem täsirli hem-de ygtybarlydygyny bilýäris - bu haçan haçan boljakdygyna göz ýetirip bilersiňiz biziň bilen söwda edýärsiňiz, diňe ýokary hilli zatlar satyn alýarsyňyz! Biz uzak möhletli durnukly gatnaşyk gurmak üçin işewür hyzmatdaşlaryňyza tüýs ýürekden garaşýarys, has gowy geljegi ösdürmek üçin siziň bilen işleşmäge taýýardyrys.

wu2li

Ösýän çadyr zawodymyz

wuli1

Leafapragy kesmek zawodymyz