• Wirex topary:
  Bud Trimmer, çadyr ulalyň, sumka öndüriji

  “Virex Group” 2008-nji ýyldan bäri öňdebaryjy Professional Önümçilik gidroponiki önümlere öwrülmäge ünsi jemleýär.
  “Virex” bud trimmer, çadyr ösdürip ýetişdirmek, sumka ösdürip ýetişdirmek we ş.m. üçin gidroponiki önümleri öz içine alýar, müşderilerimize dürli bazarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çözgütler we dizaýnlar bilen bilelikde OEM, ODM we çeşme kombinasiýalaryny hödürleýäris.“Virex” müşderilere iň uly artykmaçlyklary we üstünlikli iş alyp barmaga kömek etmegi maksat edinýär.
  Soňky 5 ýylda köp kiçi alyjylara ösmäge we uly satyjy bolmaga kömek etdik

Zawod meýdany

ÖNÜMLER Kategoriýalary

 • BUD TRIMMER

 • Çadyr ösdüriň

 • Torba ulaldyň

 • Bag sumkasy

 • Kartoşka sumkasy

IOP ÖNÜMLER

 • 80 * 80 * 160CM ulalýan çadyrlar toplumy 600 D Içerde ulanmak üçin ýöriteleşdirilen gidroponiki gül

  80 * 80 * 160CM ulalýan çadyr toplumy 600 D gidroponiki akym ...

  21-541

  Islegleriňizi kanagatlandyrmak we size netijeli hyzmat etmek biziň jogapkärçiligimizdir.Sizi kanagatlandyrmak iň gowy sylagymyzdyr.Içerde ulanmak üçin ýöriteleşdirilen 80 * 80 * 160 sm ösýän çadyr 600 D gidroponiki gül ösýän çadyr toplumy üçin bilelikdäki ösüş üçin saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, çözgütlerimiziň haýsydyr birinde haýran galmaly bolsaňyz ýa-da şahsylaşdyrylan tertibi barlamak isleseňiz, hökman etmeli biziň bilen habarlaşmak üçin mugt tejribe alyň.Islegleriňizi kanagatlandyrmak we size netijeli hyzmat etmek biziň jogapkärçiligimizdir.Siziň kanagatlanmagyňyz ou ...

 • Çadyr toplumlaryny ösdüriň OEM / ODM üpjün ediji 220W ýapyk ösümlikler üçin LED çyrany ösdüriň

  Çadyr toplumlaryny ösdüriň OEM / ODM üpjün ediji 220W ulaldyjy LED L ...

  21-541

  OEM / ODM üpjün ediji 220W ýapyk ösümlikler üçin ýeňil ösýän çadyr toplumlary Örän köp taslama dolandyryş tejribesi we diňe bir üpjün edijiniň modeli gurama aragatnaşygynyň möhüm ähmiýetini döredýär we OEM / ODM üpjün edijisi 220W Grow Light Grow Grow-a garaşýan zatlaryňyza aňsat düşünýäris. Oorapyk ösümlikler üçin çadyrlar toplumy, Guramamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünärmenlere hyzmat etmek we dogruçyl aragatnaşyk etmekden ybaratdyr.Closeakyn gowja hoş geldiňiz ...

 • Gidroponika çadyr toplumyny ösdürip ýetişdirýän ulgam 110W LED yşyk çyrasy bilen ýapyk ösümlik bagy

  Gidroponika çadyrlar toplumyny ösdürip ýetişdirýän ulgam ...

  21-541

  “Hil, hyzmatlar, öndürijilik we ösüş” teoriýasyna eýerip, Hytaýyň gidroponika ösýän ulgamy ýapyk ösümlik bagy toplumy üçin LED enjamlary bilen içerki we dünýädäki dükançylaryň ynamlaryny we öwgülerini aldyk, gowy we uzak wagtlap dowam edýän iş gatnaşyklaryny gurmak üçin hoş geldiňiz bilelikde ajaýyp geljegi döretmek üçin kompaniýamyz.Müşderileriň kanagatlanmagy biziň baky gözlegimizdir!“Hil, hyzmatlar, öndürijilik we ösüş” teoriýasyna eýerip, biz ...

 • Lightagtylyk toplumlaryny ösdüriň Gidroponika parnik ekiş ulgamy

  Lightagtylyk toplumlaryny ösdüriň Gidroponika teplisasy ...

  21-541

  Önümiň tanyşdyrylyşy VIREX ösýän ýeňil toplumlar, ähli ösüş etaplary üçin doly spektral ýagtylyga eýe;Lightagtylygyň intensiwligini sazlamak üçin sazlanylýan ýagtylyk wyklýuçateli;Krowatlardaky gorag örtükleri hyzmat möhletini uzaltmaga kömek edýär;Janköýer ýok, ses ýok.Bu ýagtylyk güýçli ýagtylyk çykaryşyny we birmeňzeş örtükli aralaşmagyny üpjün edýär, netijede iň ýokary hasyl bolýar.Berkidilen ekiş çadyry: Reflektiw mylar içerki ekmek çyrasynyň roluny hasam artdyrýar;Iň agyr 600D Oksford çydamlylygy ýokarlandyrýar;Ygtybarly fermuar rahat ýapylýar;Et ...

 • 18 ”Leafaprak bud trimmeri Dik gidroponiki trimmer Üç tizlikli gül bud trimmeri

  18 ”Leafaprak bud trimmer dik dik gidroponiki ...

  21-541

 • Y2 ýaprak kesmek hünärmen öndürijisi Gidroponika Awtomat ýaprak kesmek

  Y2 ýaprak kesmek hünärmen öndüriji gidro ...

  21-541

  Hünär öndürijisi Gidroponika Awtomatiki täjirçilik Y2 çygly ýaprak trimmer önümi Giriş Önümiň ady: Y2 Bud trimmer markasy: OEM naprýa: eniýesi: 110V ýa-da 220-240V Kesiş giňligi: 6 dýuým baraban pyçak materialy: Poslamaýan polat güýji: 1280W sorujy maşyn: 2200W diametri: 6inç Deprek tizligi: 0-120rpm Blade motor: 3489rpm Reňk: Greenaşyl, Gyzyl, Gara Zawod: HAES Aýratynlyklar Önümiň ady: Y2 Bud Trimmer Markasy: OEM naprýa: eniýesi: 110V ýa-da 220-240V Kesiş giňligi: 6 dýuým baraban pyçak materialy: Sta ...

 • Elektrik ýapragy bud trimmer zawody bag ýyladyşhanasynyň gidroponikasyny gönüden-göni üpjün edýär

  Elektrik ýapragy bud trimmer zawody gönüden-göni Supp ...

  21-541

 • Leafaprak çüýşesi trimmer Awtomatiki ot otlaryny kesýän maşyn 16/19/24 Inç

  Leafaprak çüýşesi trimmer Awtomatiki ot otlary kesmek ...

  21-541

  Önümiň tanyşdyrylyşy Elektrik ýapragy bud trimmerinde 1 funksiýada 2 aýratynlyk bar, elektrik ýa-da eli gysgyç, işlemek we wagt tygşytlamak aňsat.Bu bud trimmeriniň sazlanylýan üýtgeýän tizligi bar.Işletmek / öçürmek görkezijisi.Poslamaýan polatdan ýasalan hil.Leafapragymyzyň trimmeriniň poslamaýan polatdan ýasalan jamy, wagtynda arassalanmagy üçin amatlydyr.Highokary aç-açanlygyň akril örtügi takyk bezeg üçin görünmegi üpjün edýär.Aýratynlyklary 1, El bilen we elektrik dolandyryş 2, aňsat ven amatly 3, E ...

Näme üçin bizi saýlamaly? Gymmatlyklarymyz

HABAR MERKEZI

 • Jones Soda täze uly kenebi içgisi Meri Jones satuwa çykardy

  Şu hepde Jones Soda Co., Kaliforniýada 16 unsiýaly täze kenebiniň öndürilmegi bilen, Mary Jonesiň kenebir esasly içgi liniýasynyň giňeldilendigini habar berdi.Meri Jones markasy bilen 12 unsiýaly kenebi içgileriniň ilkinji çykyşyndan soň, mariuanyň iň köp psihaktiw birleşmesi bolan 100mg THC bilen doldurylan täze uly kanab içgileri ...

 • Cannabis içgileri: ösýän bazardan peýdalanmak isleýän kompaniýalar

  Çilim çekip, çilim çekip, iýip bilersiňiz.ABŞ-nyň ştatlarynyň köpüsi dynç alyş mariuany kanunlaşdyrýarka, kompaniýalar adamlaryň hem içmek isleýändiklerine jedel edýärler.Ot-çöplenen içgiler barha köpelýär we esasy içgi kompaniýalary bazara, şol sanda Pabst Blue Ribbon we Constellation-a girdi.CBD içgilerinden tapawutlylykda, bu ...